Charakteristika Katechéz Dobrého pastiera

32 spájajúcich bodov

Aké sú základné body, ktoré odlišujú tieto katechézy od iných katechéz a na základe ktorých sa nazývajú „Katechézy Dobrého pastiera“?

Následné body charakterizujú základné aspekty katechéz, ako postupne vznikali počas viac ako päťdesiatročnej práce s deťmi v rozličných krajinách, kultúrach a socio-ekonomických podmienkach. Jasne formulujú piliere, ktoré sú základom tejto práce, a sú zároveň pozvaním ísť hlbšie v reflexii.

Prvý návrh týchto bodov bol vytvorený Rímskou asociáciou v máji 1993. Následne boli body predstavené medzinárodnému spoločenstvu k pripomienkovaniu a diskusii. Znenie týchto bodov, ako ich dnes poznáme my, bolo finalizované Medzinárodnou radou – Consigliom v októbri 1996.

Dieťa, zvlášť jeho náboženský život, je ústredným záujmom a záväzkom katechétu Dobrého Pastiera. 

 • Katechéta pozoruje a študuje základné potreby dieťaťa a prejavy týchto životne dôležitých potrieb zodpovedajúcich vývojovej fáze dieťaťa.
 • Katechéti zdieľajú s dieťaťom duchovnú skúsenosť podľa učenia evanjelia: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18,3) 
 • Katechéta venuje pozornosť tým podmienkam, ktoré sú nevyhnutné pre skúsenosť a rozvíjanie života viery. 

Pamätajúc na tento cieľ, katechéta prijíma víziu Márie Montessori o človeku a tak aj postoj dospelého k dieťaťu; pripravuje prostredie nazývané átrium, ktoré pomáha rozvoju života viery.

Átrium je spoločenstvo, v ktorom deti a dospelí spoločne zažívajú náboženský zážitok, čo uľahčuje zapojenie sa do širšej komunity rodiny, Cirkvi a iných sociálnych oblastí. 

 • Átrium je miesto modlitby, kde sa práca a štúdium spontánne stávajú meditáciou, kontempláciou a modlitbou. 
 • Átrium je miesto, kde je jediným Učiteľom Kristus; deti aj dospelí zaujímajú postoj načúvania Jeho Slovu a snažia sa preniknúť do tajomstva slávenia liturgie.

Ohlasovanie kresťanského posolstva má v átriu slávnostný charakter. 

 • Katechéta nie je učiteľ – pamätá na to, že jediným Učiteľom je sám Kristus. 
 • Katechéta sa vzdáva každej formy kontroly (ako sú kvízy, testy, skúšanie a pod.) v duchu chudoby pred skúsenosťou, ktorej ovocie nie je jeho vlastné.

V átriu sa prezentujú témy, na ktoré deti odpovedali s hĺbkou a radosťou. Sú vybrané z Biblie a liturgie (modlitby a sviatosti) ako základných prameňov vytvárania a zotrvávania v kresťanskom živote v každej vývojovej fáze a obzvlášť pre osvetlenie a živenie životne dôležitých duchovných potrieb dieťaťa.

Slovo je hlásané najobjektívnejším možným spôsobom tak, že slovo dospelého nebráni komunikácii medzi Bohom, ktorý hovorí a Božím stvorením, ktoré počúva. Jediným cieľom slov dospelého je nenápadne poslúžiť počúvaniu Božieho slova, v súlade s Ježišovými slovami v evanjeliu: „Moje učenie nie je moje, ale toho, kto ma poslal.“ (Jn 7, 16)

Katechéta Dobrého pastiera nezačleňuje do katechéz iné témy ako tie, ktoré vyvstávajú z nevyhnutnosti a špecifickosti životne dôležitých potrieb detí a našej práce s nimi.

Týždenné stretnutia by mali trvať aspoň dve hodiny, z ktorých malá časť je často venovaná prezentácii a väčšina času je vyhradená osobnej práci dieťaťa.

V súlade so všeobecnou Cirkvou, život v átriu sa riadi liturgickým rokom. Preto sú zvlášť intenzívnymi momenty Vianoc/Zjavenia Pána a Veľkej noci/Turíc.

Eucharistia je centrom života átria na každej úrovni. Materiál o Eucharistii je umiestnený v átriu podľa toho, aký prístup má príslušná denominácia kresťanskej Cirkvi k jej sláveniu.

Pri každoročnom ohlásení slávnosti prvého svätého prijímania deti odpovedajú podľa svojej túžby po sviatosti a svojej osobnej zrelosti, ktorá je rozlišovaná s pomocou rodiny, katechétu a kňaza.

Sláveniu prvého svätého prijímania predchádza intenzívne obdobie prípravy, ktoré obsahuje špeciálne týždenné stretnutia, ktoré sú iné ako bežné stretnutia v átriu.

Duchovná obnova pre prvé sväté prijímanie trvá aspoň štyri dni (od rána do večera). Neodmysliteľnými prvkami duchovnej obnovy sú:

 • denné slávenie Eucharistie;
 • dostatočné možnosti pre deti pracovať v pokoji s tým, čo už poznajú bez toho, aby sa im prezentovali nové prezentácie;
 • predĺženie obnovy do večera tiež v deň prvého svätého prijímania, aby deti neboli príliš rýchlo rozptýlené z toho, čo zažili.

Slávenie prvej sviatosti zmierenia je slávnostne prepojené so znakmi krstu – bielej košieľky a svetla, a v prípade katechumenov aj so slávnosťou krstu.

Pozornosť venovaná stretnutiam s rodinami je intenzívnejšia počas obdobia pred prvým svätým prijímaním.

Katechézy pokračujú v ďalších rokoch po prvom svätom prijímaní; vracajú sa a rozširujú témy, ktoré už boli predstavené a prezentujú sa ďalšie témy v súlade s novými potrebami začínajúceho sa vývojového obdobia.

Materiál je umiestnený tak, aby bol deťom plne k dispozícii. Osobná práca s materiálom sprevádza deti meditáciou a deti tak prezentovanú tému absorbujú. Na miestach, kde ešte nie je možné zriadiť átrium, iným prijateľným nástrojom ohlasovania kresťanského posolstva sú pracovné zošity a katechetická príručka „Ja som Dobrý pastier“. Hlas Dobrého pastiera hovorí k deťom cez rôzne nástroje, ale bez ohľadu na konkrétny nástroj, hlas Pastiera zaznieva v hĺbkach srdca.

Materiál musí byť atraktívny, ale striedmy a musí sa striktne držať témy, ktorá sa prezentuje. Pri príprave materiálu sa katechéta vyhýba pridávaniu vonkajších príkras, ktoré by mohli odpútať pozornosť dieťaťa od podstaty prezentovanej témy. Inými slovami, materiál musí byť jednoduchý, zameraný na podstatu a „chudobu“, aby umožnil bohatstvu obsahu tém zažiariť.

Rovnaké zásady (ako v bode 18) sa vzťahujú na prostredie samotného átria. Katechézy Dobrého pastiera sa môžu konať v akomkoľvek sociálnom alebo kultúrnom prostredí.

Materiály pripravené katechétom do átria sa verne pripodobňujú overeným modelom Katechéz Dobrého pastiera. Vzhľad týchto modelov je výsledkom dlhej spoločnej práce, pozorovania a pokusov a boli vytvorené podľa potrieb dieťaťa v každej vývojovej fáze.

Materiál umožňuje katechétovi, aby zaujal svoje „miesto“ ako „neužitočný služobník“ (Lk 17,10). Tento výraz poukazuje na to, že katechéta má určitú úlohu, ktorú má splniť, poslanie, ktoré má naplniť, avšak ktorého výsledky siahajú oveľa ďalej, pretože jediným Učiteľom je Kristus.

Katechéti spolupracujú v duchu jednoty a harmónie, v súlade s Božím plánom spoločenstva v dejinách spásy a v súlade s plánom jednoty, ktorý je tak dôrazne vyjadrený v podobenstve o Dobrom pastierovi (Jn 10,1nn) a pravom viniči (Jn 15,1nn). Štedro ponúkajú svoje dary a skúsenosti pre dobro všetkých.

Postoj dospelého musí byť preniknutý pokorou pred kapacitou dieťaťa. S dieťaťom nadväzuje správny vzťah, pričom rešpektuje osobnosť dieťaťa a čaká, kým sa dieťa prejaví samo.

Úloha katechétu zahŕňa:

 • ísť hlbšie do kresťanského posolstva skrze poznanie biblických a liturgických prameňov a súčasnej živej tradície Cirkvi, zahrňujúc teologické, sociálne a ekumenické hnutia, ktoré oživujú Cirkev dnes;
 • prípravu prostredia a zachovanie poriadku, takže prostredie (átria) podporuje sústredenie, ticho a kontempláciu dieťaťa i dospelého;
 • vlastnú prípravu materiálov (čo najviac samostatne) a spoluprácu s druhými v oblastiach, ktoré presahujú jeho schopnosti.

Dôvody, prečo sa od katechétu žiada, aby tvoril materiály vlastnými rukami sú:

 • nechať sa hlbšie pohltiť obsahom;
 • zápasiť so zhonom, konzumizmom a dokonca nadmernou „efektivitou“;
 • prispôsobiť svoje tempo rytmu dieťaťa a taktiež – alebo tak veríme – práci Ducha Svätého;
 • pokúsiť sa dosiahnuť integráciu ruky, mysle a srdca.

Základný záväzok katechétu je práca s deťmi v átriu; avšak tento záväzok vedie katechétu byť otvorený potrebám katechéz vo všeobecnosti a robí ho vnímavého na iné formy služby, ktoré môžu byť potrebné.

Katechézy Dobrého pastiera sa tiež starajú o to, aby pomáhali dospelým otvoriť si zrak skrytému bohatstvu dieťaťa, zvlášť duchovnému bohatstvu, takže dospelý bude priťahovaný učiť sa od dieťaťa a slúžiť mu. Vodiacimi princípmi úsilia sú:

 • Katechézy Dobrého pastiera nevyhľadávajú úspech.
 • Nesnažia sa byť dôležitými alebo zapôsobiť na druhých (Iz 10, 33 – 11, 10).
 • Sú verné duchu horčičného semienka (Mt 13, 31).
 • Sú v solidarite s najmenšími v Cirkvi.

Katechézy Dobrého pastiera si obzvlášť ctia duchovné hodnoty detstva a chcú rozvíjať formáciu vedomia, ktoré je orientované na tvorbu dejín spásy v spravodlivosti a solidarite.

Katechézy Dobrého pastiera sú otvorené pre všetkých kresťanov rôznych denominácií a rôznych záväzkov v Cirkvi.

Katechézy Dobrého pastiera ponúkajú svoje služby diecéze a tak pracujú v spoločenstve s biskupom.

Každé átrium prijíma pomoc kňaza, ktorý je vnímavý k deťom, zvlášť k ich náboženským schopnostiam, slávi s nimi Eucharistiu a sviatosť zmierenia a koná v súlade s duchom Katechéz Dobrého pastiera.

Katechézy Dobrého pastiera majú experimentálny charakter a sú vždy otvorené ísť hlbšie do nesmierneho tajomstva Boha a jeho kozmickej zmluvy s Božím stvorením.