Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy

Rozmysleli ste si svoj nákup u nás? Nepotrebujete všetok zakúpený materiál?

Na tejto stránke nájdete informácie potrebné pre ľudovo povedané vrátenie tovaru. V oficiálnom žargóne to nazývame odstúpenie od zmluvy. Využiť túto možnosť máte po dobu 14 dní od doručenia alebo prevzatia tovaru.

 1. V prípade, že sa rozhodnete tovar vrátiť je potrebné vyplniť Formulár na odstúpenie od zmluvy.  Vieme to spraviť spoločne – stačí, ak nás budete kontaktujte e-mailom na obchod@katechezydp.sk alebo na tel. čísle: +421 948 441 313. Alebo si môžete  Formulár na odstúpenie od zmluvy vytlačiť a následne v ňom, prosím, vypíšte všetky požadované údaje.
 2. Následne je potrebné nám tovar doručiť. Skôr ako tak spravíte, uistite sa, že je v pôvodnom stave, zabalený a nepoškodený. Doporučujeme tovar pred doručením obaliť bublinkovou fóliou, alebo iným protinárazovým materálom a tiež zabaliť ho do kartónovej krabice –  radšej viac ako menej – tak aby sa v balení nehýbal.  Za tovar, ktorý sa pri preprave poškodí Vám, žiaľ, nevieme vrátiť plnú čiastku.
 3. Materiál, ktorý budete vracať, dajte spolu s Formulárom na odstúpenie od zmluvy do krabice, v ktorej nám ho chcete doručiť. Vypísaný (a oskenovaný) Formulár na odstúpenie od zmluvy nám tiež môžete poslať e-mailom na adresu: obchod@katechezydp.sk, avšak, prosím, urobte tak skôr ako nám daný tovar zašlete.
  Sme malá organizácia s rodinnou atmosférou, preto by sme Vás chceli poprosiť, aby ste nás pred vrátením tovaru informovali. Vami zaslaný tovar tak budeme očakávať 🙂
  Doručiť tovar nám môžete osobne v Bratislave a okolí po dohode s Luciou Meškovou (kontaktujte e-mailom na obchod@katechezydp.sk alebo na tel. čísle: +421 948 441 313 ) alebo prostredníctvom pošty či kuriéra. 

Adresa na vrátenie tovaru:

Lucia Mešková,
Átrium Dobrého pastiera o.z.
Starobystrická 106,
900 28 Zálesie

Radi by sme dali do povedomia, že náklady spojené s vrátením tovaru sú na Vašich pleciach. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Odstúpenie od zmluvy spracujeme do 14 dní od prijatia tovaru. Do tohto termínu môžete očakávať aj vrátenie peňazí na Vami zvolený účet.

Ak potrebujete pomôcť s vrátením tovaru/odstúpením od zmluvy neváhajte nás kontaktovať!
E-mailom: obchod@katechezydp.sk
Tel. čísle: +421 948 441 313.

Podmienky vrátenia tovaru – odstúpenie od zmluvy i celý proces je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou / e-mailovou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä:

 • identifikáciu kupujúceho,
 • číslo a dátum objednávky,
 • presnú špecifikáciu tovaru,
 • spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie,
 • najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením.

9.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

9.11. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, alebo tovar nie je vyzdvihnutý predávajúcim osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar bankovým prevodom na účet uvedení vo formulári Odstúpenie od zmluvy, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

9.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
 2. b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

9.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

9.17. Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.