Etický kódex

správania sa k deťom pri stretnutiach vedených formou Katechéz Dobrého pastiera

Katechéti pracujúci pod záštitou občianskeho združenia Átrium Dobrého pastiera pracujú vo farnostiach, komunitách, cirkevných školách a materských školách, preto sa riadia Kódexom pastoračného správania schváleným Konferenciou biskupov Slovenska v roku 2016.

Okrem toho sme v občianskom združení Átrium Dobrého pastiera, ktoré zastrešuje program Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku, vytvorili tento etický kódex, ktorým chceme deklarovať naše úsilie byť dôveryhodnou organizáciou. Kódex je platný pre všetkých, ktorí v átriu pracujú s deťmi. Práca v átriu pomáha v duchovnom, emocionálnom, intelektuálnom a sociálnom rozvoji dieťaťa. Preto dbáme, aby vyjadrovala rešpekt k dôstojnosti dieťaťa a podporila jeho zdravý psychický vývoj. Preto:

Je žiadané:

 1. Byť dôveryhodný pre ostatných pri práci s deťmi, chrániť ich česť a dôstojnosť a dávať deťom dobrý príklad.
 2. Správať sa k deťom s rešpektom, snažiť sa správne porozumieť čo chce dieťa povedať.
 3. Nastaviť jasné hranice vzájomného správania sa.
 4. Zasiahnuť v prípade ohrozenia dieťaťa.
 5. Rešpektovať individuálne hranice každého dieťaťa.
 6. Vytvárať priateľské prostredie, kde sú deti brané vážne a kde môžu deti a ich rodiny klásť otázky a vyjadrovať akékoľvek potencionálne obavy.
 7. Nedotýkať sa dieťaťa, kým samo neprejaví záujem.
 8. Deti a ich rodiny vedia, na koho sa obrátiť, ak majú obavu, že bol porušený tento etický kódex.
 9. Zapojiť deti do rozhodovania so zohľadnením ich veku a vývojových špecifík.
 10. Spolupracovať s rodičmi detí a informovať ich.
 11. Je žiadané byť s dieťaťom v prítomnosti ďalšej dospelej osoby alebo aspoň iného ďalšieho dieťaťa.
 12. Ukladať a používať fotografie bezpečne a zverejňovať ich podľa platnej slovenskej legislatívy.

Je zakázané:

 1. Zneužívať dieťa akýmkoľvek spôsobom.
 2. Dieťa fyzicky trestať, zosmiešňovať a ponižovať.
 3. Uprednostňovať vzťah s jedným dieťaťom na úkor ostatných detí v skupine.
 4. Vystavovať dieťa riziku a bezprostrednému ohrozeniu.
 5. Hovoriť alebo správať sa k dieťaťu spôsobom, ktorý je urážlivý, nevhodný vzhľadom k veku alebo sexuálne provokatívny.
 6. Prehliadať alebo tolerovať správanie dieťaťa, ktorým šikanuje alebo ohrozuje seba a druhých.
 7. Zverejňovať fotografie, správy a videá, ktoré porušujú súkromie a dôstojnosť dieťaťa.

Ako sa zachovať, keď vám dieťa nahlási násilie, týranie alebo zneužívanie:

–           Zostaňte pokojný.

–           Citlivo vypočujte dieťa tak, aby sa cítilo vypočuté a malo pocit, že ho beriete vážne.

–           Dajte možnosť dieťaťu vyrozprávať príbeh v preň priaznivom čase.

–           Pýtajte sa iba otázky nevyhnutné na objasnenie skutočnosti, ako napríklad „Môžeš mi povedať, čo tým myslíš?“

–           Uistite dieťa o správnosti odhalenia týrania/zneužívania.

–           Povedzte dieťaťu, že nenesie žiadnu zodpovednosť za týranie/zneužívanie.

–           Nesľubujte dieťaťu, že skutočnosť udržíte v tajnosti. Môžete však dieťa uistiť, že budete informovať iba osoby, ktoré majú právo to počuť.

–           Nesúďte osobu voči ktorej dieťa vznieslo obvinenie.

–           Urobte si hneď podrobný záznam toho, čo už bolo povedané. Ak je to možné, používajte skutočné slová dieťaťa.

–           Oznámte vaše podozrenie na krajskú prokuratúru podľa vašej spádovej oblasti a tiež na diecézu podľa vašej diecéznej príslušnosti.

 

 • Nahlasovanie:
  Ak sa prípad násilia, týrania, zneužívania stal počas stretnutia v átriu a ak aspoň na jednu z nasledujúcich otázok odpoviete „ÁNO“, je vašou povinnosťou prípad nahlásiť a chrániť práva dieťaťa:
  –           Boli ste svedkom týrania/zneužívania?
  –           Podozrievate niekoho z týrania/zneužívania dieťaťa?
  –           Máte podozrenie, že je dieťa zanedbávané?
  –           Máte podozrenie, že dieťa je fyzicky týrané?
  –           Máte podozrenie, že dieťa je psychicky týrané?
  –           Máte podozrenie, že dieťa je sexuálne zneužívané?

Kontakty pre nahlasovanie nájdete tu:

–           Krajská prokuratúra Bratislava

–           Krajská prokuratúra Trnava

–           Krajská prokuratúra Trenčín

–           Krajská prokuratúra Nitra

–           Krajská prokuratúra Žilina

–           Krajská prokuratúra Banská Bystrica

–           Krajská prokuratúra Prešov

–           Krajská prokuratúra Košice

–           Generálna prokuratúra

–           Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Katolíckej Cirkvi na Slovensku

–           na OZ Átrium Dobrého pastiera na emailovú adresu etickykodex@katechezydp.sk alebo na telefónne číslo 0907 645 173.

Ak je dieťa ohrozené alebo vystavené priamemu riziku, je potrebné IHNEĎ kontaktovať políciu na tel. č. 158.

Bratislava, 3. 4. 2024

Peter Valachovič, predseda správnej rady
Lenka Bene, výkonná riaditeľka

Átrium Dobrého pastiera, o.z.