Certifikované kurzy Katechéz Dobrého pastiera

Formácia v programe Katechéz Dobrého pastiera je čas vyhradený na intenzívne počúvanie hlasu Dobrého pastiera, ktorý každého z nás volá po mene. Účastníci majú možnosť prežiť spoločný čas vstupovania do tajomstiev našej viery a vidieť tvár Boha, na ktorú deti najviac odpovedajú. Prirodzene to prehlbuje ich vlastný vzťah s Bohom. Z tohto dôvodu pri Katechézach Dobrého pastiera hovoríme skôr o formácii a nie vzdelávaní.

Najbližšie termíny certifikovaných kurzov:

1.úroveň 1. časť: 19.8. – 24.8.2024 Dom pútnika, Spišská Nová Ves

1.úroveň 1. časť: 26.8. – 31.8.2024 Dom pútnika, Spišská Nová Ves

2. úroveň 1. časť: 9.9. – 14.9.2024 Dom pútnika, Spišská Nová Ves (len pre tých, ktorí majú certifikát z 1. úrovne)

2. úroveň 2. časť: 9.8. – 16.8.2024 Bratislava (len pre tých, ktorí absolvovali 1. časť 2. úrovne)

Ak máte záujem o certifikovaný kurz Katechéz Dobrého pastiera a chcete prednostne dostať záväznú prihlášku na kurz,
vyplňte náš kontaktný formulár
.

Certifikované kurzy sú určené záujemcom o službu deťom metódou Katechéz Dobrého pastiera, katechétom, pedagógom, rodičom, pastoračným pracovníkom, kňazom, rehoľníkom a všetkým, ktorí túžia vstúpiť do tajomstva dieťaťa a jeho duchovného života.

Počas kurzu sa striedajú teoretické bloky venované montessori metóde, jednotlivým témam Katechéz Dobrého pastiera a ich vieroučnému kontextu s prezentáciami konkrétnych katechéz. Súčasťou kurzu je okrem prednášok a prezentácií katechéz aj práca s pomôckami a ich výroba, čítanie textov, písanie metodických listov a modlitba.

Na záver kurzu absolventi získajú medzinárodný certifikát.

Na získanie certifikátu je potrebné splniť tieto požiadavky:

 • Účasť na100% programu, aktívne zapájanie do diskusií, prezentácií a meditácií.
 • Napísanie a skontrolovanie adekvátneho počtu metodických listov (zvyčajne 3-4 počas jednej časti) v spolupráci so skupinou.
 • Ukážka minimálne jednej prezentácie v prezentačnej skupine vedenej lektorom.

Certifikované kurzy Katechéz Dobrého pastiera sú rozdelené podľa veku detí na 3 úrovne:

1. úroveň deti vo veku od 3 do 6 rokov

Základom pre túto vekovú úroveň je ohlasovanie radostnej zvesti – kerygmy. Deťom sa otvárajú dvere k Bohu, ktorého poznávajú ako starostlivého a milujúceho Dobrého pastiera. Ľahko tak vstupujú do Božieho srdca plného lásky a žasnú nad veľkosťou a dobrotou Boha. Ich odpoveďou je kontemplácia – bytie.

 • Podobenstvá o Božom kráľovstve vzbudzujú úžas. 
 • Proroctvá o Ježišovom narodení a biblické texty o Ježišovom detstve pomáhajú odpovedať na otázku: Kým je toto Dieťa? 
 • Biblická geografia ukazuje, že Ježiš žil v konkrétnom čase na konkrétnom mieste.
 • Paschálne tajomstvo prechodu zo smrti do života nás opäť vracia k otázke Ježišovej identity a vovádza nás hlbšie do tajomstva vtelenia a vykúpenia.
 • Liturgické prezentácie a prezentácie o krste ukazujú, že Ježiš je blízko nás.
 • Na Božie Slovo odpovedáme v spoločnej modlitbe a v malých liturgických sláveniach.

2. úroveň deti vo veku od 6 – 9 rokov

Deti sa v tomto vývojovom štádiu začínajú pohybovať v čase a priestore – v dejinách a hľadať prieniky a spojenia jednotlivých tém, s ktorými sa už stretli. Otvárajú sa im otázky dobra a zla a stávajú sa vnímavé na spoločenstvo, ktorého sú súčasťou.

 • Rozširuje sa práca s podobenstvami o Božom kráľovstve.
 • Pri katechézach o Ježišovom živote, ktoré sa stále sústreďujú na Vtelenie a Vykúpenie, sa začíname pýtať,, ako nás to pozýva odpovedať na Božiu lásku.
 • Deti sa zoznamujú s ďalšími časťami liturgie a začínajú ich dávať do vzájomných vzťahov a súvislostí.
 • Cez morálne podobenstvá a uvažovanie nad Najväčším prikázaním sa zamýšľame, aká má byť naša odpoveď na mnohé dary, ktoré sa nám denne-denne dostávajú.
 • Vovedie do dejín Božieho kráľovstva ako do dejín darov prináša novú perspektívu na náš život.
 • Spoločná aj individuálna modlitba je súčasťou stretnutí v Átriu.

3. úroveň deti vo veku od 9 – 12 rokov

V 3. úrovni sa ponárame hlbšie do dejín Božieho kráľovstva a liturgie, hľadáme ako sa navzájom prelínajú a potrebujú. K dispozící je množstvo materiálu, ktoré špecifickým spôsobom nahliada na dejiny spásy,naše miesto a poslanie v nich. Prezentácia liturgie ja obsiahla nielen v obsahu ale aj v biblicko-historickom kontexte.

 • Prehlbujúca práca k všetkým témam z 1. a 2. úrovne,
 • Roširujúca práca k Dejinám Božieho kráľovstva a uvažovanie o našom mieste a poslaní v nich,
 • Detailná práca uprimajúca na krásu a hĺbku liturgie a sviatostí,
 • Uvažovanie nad našim zmluvným vzťahom s Bohom cez Bibliu a liturgiu,
 • Poznávanie židovských koreňov kresťnstva a Starého zákona cez typologické štúdie.

Program Katechéz Dobrého pastiera sa postupne rozširuje aj o prácu s deťmi mladšími ako 3 roky. Tieto átria sú rozšírené predovšetkým v USA, kde ich nazývajú Átriá pre batoľatá. Pre deti staršie ako 12 rokov sa pripravuje 4. úroveň, ktorej súčasťou je aj príprava na sviatosť birmovania.

Lektormi kurzov sú vybraní formační lídri, ktorí majú oprávnenie viesť kurzy na základe splnených podmienok Medzinárodnej radoy Katechéz Dobrého pastiera – Consiglia a líderskej formácie.

Cena každej časti kurzu je 220 – 250€ a zahŕňa honorár lektorov, ich cestovné a ubytovacie výdavky, prenájom priestoru, občerstvenie počas prestávok, materiálové a organizačné zabezpečenie kurzu.

V prípade, že financie by boli jediná prekážka účasti na kurze, urobíme všetko preto, aby sme našli spoločné riešenie.

Ak máte záujem o certifikovaný kurz Katechéz Dobrého pastiera a chcete dostať prednostne záväznú prihlášku, vyplňte náš kontaktný formulár.

Na kurzoch je možné fotiť a nahrávať zvuk iba pre potreby osobnej formácie. Videonahrávky a online prenos sú zakázané.

Skôr ako pôjdem na kurz

 • Zabezpečte si a preštudujte základné publikácie od zakladateliek Katechéz Dobrého pastiera. Odporúčame predovšetkým Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3-6 rokov, Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta a Počúvanie Boha spolu s deťmi.
 • Oslovte najbližšie átrium a prejavte záujem o návštevu či pozorovanie.
 • Ponúknite lokálnemu átriu svoj čas a talenty na zveľadenia ich prostredia. Príprava a dopĺňanie materiálu či upratovanie prostredia vedia zabrať veľa času a každý ochotný pár rúk pomôže!
 • Prihláste sa na odber nášho informačného newslettra, v ktorom okrem zdieľania noviniek zo sveta Katechéz Dobrého pastiera prinášame aj inšpirácie do domácej cirkvi.
 • Keďže systematická práca v átriu si vyžaduje tím (čas, podporu, vzdelanie, duchovný život), podmienkou pre založenie nového átria je, aby sa kurzu zúčastnili aspoň dvaja ľudia, ktorí budú spolu viesť átrium a k tomu mali minimálne jedného ďalšieho človeka, ktorý bude pomáhať s materiálom a priestorom (nemusí byť na kurze).
 • Počas roka medzi prvou a druhou časťou certifikovaného kurzu odporúčame neotvárať nové átrium, ale ak je to možné, chodiť asistovať do existujúceho (po dohode s OZ Átrium Dobrého pastiera). 
 • Pri otvorení nového átria je potrebné počítať s dohodnutým počtom hodín pozorovania v už existujúcom átriu a montessori škôlke alebo škole a účasťou na permanentnej formácii, ktorú zabezpečujeme počas približne prvých troch rokov fungovania nového átria.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@katechezydp.sk.