Ochrana osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z

Ochrana osobných údajov

Ak ste členom našej komunity, zákazníkom, odberateľom newslettera alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správcom?

Sme občianske združenie
Átrium Dobrého pastiera, IČO 52065847, so sídlom Uršulínska 3, 811 01 Bratislava. Štatutárnymi zástupcami sú Peter Valachovič a Lenka Bene. Prevádzkujeme webovú stránku a e-shop na adrese: www.katechezydp.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú  osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete v priebehu spracovania dát obrátiť, sme Vám k dispozícii na emailovej adrese info@katechezydp.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
– budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
– plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania  osobných údajov,
– umožníme a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • spravovania registrácie, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov átria, v ktorom pôsobíte a termíny formácie, ktorej ste sa zúčastnili nevyhnutne potrebujeme k poskytovaniu služieb pre našich členov.
  Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zasielanie informácií o objednávke, fakturácia, dodanie tovaru).
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste naším zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. IČO a IČ DPH) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • propagácie a marketingu
  Vaše osobné údaje (e-mailová adresa, IP adresa, webové logy a cookies) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie informácií o novinkách z nášho občianskeho združenia a eshopu. Newsletter Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho linku v každom zaslanom newslettri.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
K vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci a dodávatelia občianskeho združenia Átrium Dobrého pastiera. V súčasnosti prichádzajú do úvahy aj nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:
a) administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami,
b) externý dodávateľ účtovných služieb (spracováva len osobné údaje zákazníkov eshopu v miere potrebnej pre evidenciu faktúr a priradenie platieb),
c) poskytovateľ webhostingových služieb
d) prepravné spoločnosti, ako napr. Slovenská pošta (aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar, Vaše osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu len spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie poskytovať kuriérske služby a doručovanie zásielok).

Uisťujeme vás, že naši dodávatelia, ktorí budú spracúvať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané/poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie, ktoré vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my, a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
WordPress, WooCommerce, Mailchimp, Flowii, Superfaktúra, Google, Salseforce.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na nás samých.

Poskytnutie dát mimo Európskej únie
Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať výlučne na území Európskej únie. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja, prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov:

 • zabezpečeným prístupom do pracovných počítačov (zabezpečené heslom);
 • zabezpečeným prístupom do pracovných telefónov (zabezpečené heslom);
 • zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom a heslom);
 • zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom);
 • šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https);
 • pravidelnou aktualizáciou softwaru.

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosíme, kontaktujte nás na info@katechezydp.sk.

 • právo na informácie (plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracúvania osobných údajov);
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo získať potvrdenie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo, v lehote do 30 dní od podania žiadosti);
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, v lehote do 15 dní od podania žiadosti;
 • právo na vymazanie (tzv. právo na zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, v lehote 15 dní od podania žiadosti. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení zmazania Vás budeme informovať na e-mail;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania);
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka podľa čl. 21 GDPR;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť;
 • odhlásenie zo zasielania newslettrov stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši kolegovia a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.1.2019.

Peter Valachovič, Lenka Bene, štatutári Átrium Dobrého pastiera, o.z. 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: 

Zodpovedná osoba GDPR,
Átrium Dobrého pastiera o.z.
Uršulínska 3,
811 01 Bratislava
E-mail: info@katechezydp.sk

Použitie cookies

Internetová stránka prevádzkovaná organizáciou Átrium Dobrého pastiera o.z. používajú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

Čo sú cookies?

Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Táto informácia môže znieť desivo, nebojte sa však. Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb. Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Použitie cookies na stránkach

Cookies, ktoré používame, môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

 • zabezpečenie základnej funkčnosti
 • zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
 • monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť – cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si Vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna. 

Monitorovanie a analýza – Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Nemusíte sa ale báť, všetky tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Napomáhajú nám v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní, ako je reklama účinná. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pre Vás zážitkom. 

Cookies aplikácií tretích strán : https://www.doubleclickbygoogle.com (http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ , http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/)

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.
Nižšie uvádzame odkazy na články, o možnostiach nastavenia politiky používania cookies v najobľúbenejších prehliadačoch . Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich intenetových stránkach, stratíte prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie, …).

Mozilla
Google Chrome
Safari
Opera