ZÁRUČNÝ LIST

Vážený zákazník, ďakujeme Vám, že ste si zakúpili materiál či publikácie k metóde Katechéz Dobrého pastiera od Átrium Dobrého pastiera o.z. Súčasne Vám po dobu dvoch rokov od prevzatia tovaru vyhlasujeme, že poskytneme na základe tohto záručného listu garanciu na všetok nami predávaný materiál, že sa po dobu 24 mesiacov nevyskytne výrobná chyba, ktorá by mala priamy vplyv na funkčnosť výrobku

Predávajúci:

Átrium Dobrého pastiera o.z.
So sídlom Okružná 1025/14,
92701 Šaľa, SR

IČO: 52065847
DIČ: 2121084273 

Zapísané v registri občianskych združení MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-54923

Kontaktná adresa:
Átrium Dobrého pastiera o.z.,
Lucia Mešková,
Starobystrická 106,
900 28 Zálesie

Tel. kontakt: +421 
E-mailová adresa: obchod@katechezydp.sk

Obsah záruky:

 • Záruka sa vzťahuje výrobné chyby, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby dokázateľnou chybou výroby prípadne technologickým postupom (väčšinou sa prejavia na začiatku používania materiálu).
 • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené kupujúcim, na vady spôsobené nesprávnym používaním, preťažením, používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s účelom na ktorý je daný výrobok určený, nesprávnym ošetrením výrobku, na škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými podmienkami, prevádzkovaním v iných podmienkach než je pre materiál určené a k neoprávnenému zásahu do materiálu.

Rozsah a podmienky záruky:  

 • reklamácia musí byť uplatnená okamžite po zistení závady,
 • materiál sa nesmie ďalej používať, ako bol zistená vada, 
 • k reklamácii je potrebné doložiť závadný materiál 
 • pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o zaplatení, 
 • po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.

Dĺžka záručnej doby:

 • 24 mesiacov od prevzatia tovaru (/12 mesiacov od prevzatia tovaru – v prípade, že ide o používaný materiál). 
 • U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

Údaje potrebné na uplatnenie záruky:

 • Pre uplatnenie záruky nás prosím kontaktujte e- mailom na obchod@katechezydp.sk alebo telefonicky na +421 …
 • Pre jednoduchší proces nahlasovania reklamácie si prosím pripravte informácie potrebné na vyplnenie reklamačného formulára. Predovšetkým:
  • Meno a priezvisko,
  • telefonický a e-mailový kontakt, číslo účtu v tvare IBAN,
  • dátum objednávky a jej potvrdenia, číslo objednávky a číslo faktúry.
 • Alebo vypísaný reklamačný formulár pošlite e-mailom na obchod@katechezydp.sk alebo na adresu: Átrium Dobrého pastiera o.z., Lucia Mešková, Starobystrická 106, 900 28 Zálesie

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.