Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (2)

V druhej časti nášho blogu by sme vám radi predstavili základné princípy modlitby s deťmi podľa programu Katechéz Dobrého pastiera. Bežne sa podľa týchto princípov modlíme s deťmi v átriu – na mieste, kde katechézy prebiehajú. Mnohí z nás však využívajú prvky modlitby z átria aj doma vo vlastnej rodine.

Modlitba detí v ranom detstve (3 – 6 rokov)

Ak chceme modlitbe detí pomôcť, musíme si predovšetkým uvedomiť, ako sa deti modlia. Náboženská skúsenosť je vo svojej podstate vyjadrením lásky, a preto priamo zodpovedá prirodzenosti dieťaťa. Dieťa sa neobracia k Bohu iba preto, že hľadá kompenzáciu nejakého nedostatku, ale z hlbokej potreby vo svojej prirodzenosti. Dieťa potrebuje nekonečnú, úplnú lásku. Boh, ktorý je láska, a dieťa, ktoré si žiada lásku sa tak stretávajú v osobitnom prirodzenom súlade. Keď dieťaťu pomáhame v náboženskom živote, reagujeme vlastne na jeho nevyslovenú prosbu: “Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.

Sofia Cavalletti (spoluzakladateľka Katechéz Dobrého pastiera) počas dlhoročných pozorovaní detí zisťuje, že deti sa modlia s veľkou ľahkosťou. Zo svojej podstaty je dieťa disponované k modlitbe, ktorá preň môže byť časom osobitného očarenia.

Je pozoruhodné, že deťom je, približne až do siedmeho – ôsmeho roku života, vlastná modlitba chvály a vďaky, ktorá vyjadruje Božiu blízkosť. Zároveň je ich vzťah s Bohom predovšetkým radostný

My dospelí už nemáme s Bohom taký otvorený a pokojný vzťah ako deti. Náboženský život často pre nás predstavuje napätie a zápas. Strácame zameranosť na podstatu, ktorá je pre deti taká prirodzená. 

Veľkou zodpovednosťou je preto pre nás nevnucovať deťom naše vlastné pravidlá pri modlitbe. Riskujeme tým, že zadusíme spontánny prejav ich vzťahu s Bohom. Môžeme dokonca vytvoriť dojem, že modlitba sú pevne dané slová, s ktorými sa vlastne ani vnútorne nemusíme nevyhnutne stotožňovať. 

Tiež neveďme deti v ranom veku k prosebným modlitbám – nie je to vyjadrenie vlastné ich vnútru. Dieťa v tomto období radosti z Boha, nepotrebuje prosiť, lebo s pokojnou istotu vie, že mu určité dobrá jednoducho patria. 

Výchova k modlitbe

Neoddeliteľnou súčasťou uvedenia do modlitby je kerygma. Čím je bohatšia a živšia, tým viac ju deti privítajú s radosťou a žasnutím. Kerygmou myslíme prvotné ohlasovanie Božej lásky, ktorá vedie k žasnutiu nad tým ako nás Boh miluje. Uskutočňuje sa cez poznanie Božieho slova a cez poznanie jeho veľkých skutkov pre človeka. Práve rodičia môžu dieťaťu pomôcť nastavovať vnútornú pohotovosť vychádzajúcu z kerygmatického ohlasovania, ktorá pretvára radosť, dobré správy či šťastné chvíle každodenného života na modlitbu.

Vzdajme sa našich očakávaní smerom k dieťaťu v oblasti modlitby. My dospelí často máme predstavu urečnenej a štrukturovanej modlitby, no dieťa nám namiesto nej ponúka záblesky svojej spontánnej modlitby, ktoré sú často prerušované dlhými chvíľami mlčania. Deti sa modlia väčšinou len pár slovami v krátkych vetách zameraných na podstatu. Je však potrebné si uvedomiť, že modlitba pre deti neznamená len slovné vyjadrenie. Občas s deťmi zakúsime chvíle bohatého, plného ticha ako je to napísané v žalme 65,1 “Chválou je pre teba ticho, Bože”.

Formulované modlitby áno či nie?

Uvádzanie do modlitby nie je učenie detí modlitebným formulám. Modlitba je predsa najosobnejším prejavom vzťahu s Bohom. V skutočnosti nikto nedokáže naučiť niekoho iného modliť sa. Dospelý by však mal vytvoriť podmienky, ktoré napomôžu skutočnej modlitbe dieťaťa.

Predstavenie modlitebných formúl dieťaťu dáva zmysel, až keď sme si istí, že jeho modlitba už nadobudla podobu spontánneho vnútorného prejavu. Predčasné použitie formúl môže zadusiť jeho osobný prejav a uspať jeho ducha. 

Ako sme už povedali, dieťa sa modlí veľmi krátkymi vetami – preto ak odovzdávame formuly, začíname krátkymi vetami. Napríklad len prvý verš žalmu 23: “Pán je môj pastier, nič mi nechýba.” Až neskôr postupne pridávame ďalší a ďalší verš žalmu. V dlhých formulách sa dieťa stratí a bude ich nakoniec len mechanicky opakovať bez toho, aby vnútorne vnímalo a stotožňovalo sa s ich zmyslom. 

Malým deťom je dobré ponúknuť konkrétne slová, ktorými si môžu budovať svoju modlitbu. Ide o krátke modlitby, napríklad: Bohu vďaka, Aleluja, Svätý, Amen. Ich význam deťom najskôr krátko a jednoducho vysvetlíme. Môžeme povedať: Amen je hebrejské slovo a znamená “tak nech sa stane”. Používame ho na konci modlitby ako potvrdenie toho, čo sme povedali v modlitbe.

Pripravené prostredie

Rozvoj modlitby detí potrebuje pripravené prostredie. O modlitebnom kútiku a jeho príprave doma sme písali v minulej časti. Do modlitebného kútika môžeme dieťa pozývať hocikedy počas dňa. Tým ho vedieme k tomu, že modlitba je súčasťou nášho dňa a nie je vyhradená len niektorým časom (pred jedlom, večer pred spaním).

Dôležitosť Svätého písma

Špeciálne miesto v modlitebno kútiku má Sv. písmo. Je to predsa živé slovo Boha, cez ktoré k nám On sám hovorí. Aj keď sa nám môže zdať, že text Písma je pre menšie deti ťažký alebo nezrozumiteľný, nie je to tak. Ako sme už povedali, práve deti do 6 rokov sú zamerané na podstatu. Preto neodporúčame používať detské biblie s prerozprávanými textami, ale počas modlitby čítať priamo zo Sv. písma

V átriu čítame menším deťom (do 9 rokov) úryvky z Nového zákona. Sústredíme sa na udalosti z Ježišovho detstva, podobenstvá o nebeskom kráľovstve, podobenstvo o Dobrom pastierovi a udalosti Veľkej noci s dôrazom na ustanovenie Eucharistie a zmŕtvychvstanie. Texty vyberáme s ohľadom na liturgické obdobie. Postupne môžeme zapojiť aj deti a oni sami môžu vybrať text, ktorý budeme počas modlitby čítať.

Zo Starého zákona vyberáme len Žalm 23 a niektoré verše z iných žalmov oslavujúce Božie milosrdenstvo, veľkosť Boha, jeho lásku a starostlivosť. V Advente čítame proroctvá o Mesiášovi najmä z knihy proroka Izaiáša.

Hlavne deti v predškolskom veku ešte nie sú schopné pochopiť pôsobenie Boha v dejinách cez udalosti Starého zákona a tak hrozí, že sa im tieto udalosti a príbehy spoja s rozprávkovými príbehmi, ktoré poznajú. Tomuto zaradeniu medzi rozprávky sa chceme vyhnúť, preto udalosti Starého zákona nechávame na neskôr, keď deti prenikajú do tajomstva zmluvy, ktorú Boh uzavrel s ľudstvom. 

V ďalšej časti tohto blogu vám predstavíme, ako konkrétne môže modlitba s deťmi doma vyzerať tak, aby deti neodradila, ale nadchla a pomohla im budovať si živý vzťah s Bohom.

Spracované podľa: Sofia Cavalletti: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov, Lúč 2019.

Zamyslenie od Patrizie a Francescy (1)
Ako deti nadchnúť pre modlitbu?(1)
Prečítajte si