Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) – Sväté písmo

V Katechézach Dobrého pastiera staviame vovádzanie detí do tajomstva viery na dvoch pilieroch: Svätom písme a liturgii. Deti vedieme k vnímaniu Svätého písma ako vzácnosti, ale zároveň súčasti každodenného života. Cez slová Svätého písma poznávame Boha a jeho lásku k nám. V týchto časoch, keď je účasť na svätej omši možná len obmedzene, o to viac čerpajme z bohatstva, ktoré nám Sväté písmo ponúka.

V predchádzajúcich blogoch sme sa venovali modlitbe detí a modlitebnému kútiku. Jeho veľmi dôležitou súčasťou je Biblia – Sväté písmo. V dnešnom blogu vám chceme viac priblížiť ako deťom Bibliu predstaviť, uviesť ju do modlitebného kútika a ako s ňou s deťmi pracovať.

 

Ako začať (spolu s deťmi)?

Deťom môžeme v modlitebnom kútiku predstaviť Bibliu týmito slovami:
“Sväté písmo – Biblia je veľmi vzácna kniha, je jedinečná a iná ako všetky knihy na svete. Biblia je Slovo Boha. Vždy, keď si čítame z Biblie poznávame lepšie Boha a jeho lásku k nám.”

Aby sme vyzdvihli dôležitosť a vzácnosť Biblie, je dobré urobiť si s deťmi procesiu so slávnostným uvedením Biblie – Svätého písma do modlitebného kútika. Uvedenie v tomto prípade znamená prinesenie a datie na významné miesto.

 

Procesia so Svätým písmom

Procesiu sme si už predstavovali pri obrade svetla na Veľkú noc. Procesia je tomto ponímaní formou modlitby a pozostáva z chôdze, radostného spevu a nesenia predmetov z modlitebného kútika. Je to modlitba oslavy, ktorá sa odohráva nielen v našom srdci ale prejavujeme ju aj naším telom.

Zhromaždite sa ako rodina pri modlitebnom kútiku. Skôr ako začnete s procesiou, môžete si s deťmi zopakovať, prečo je Sväté písmo vzácna a jedinečná kniha. Možno vaše deti už poznajú niektoré časti, napríklad: podobenstvo o Dobrom pastierovi, príbeh Ježišovho narodenia či rozprávanie o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Teraz si ich môžete spolu krátko pripomenúť.

Po tomto úvode nasleduje samotná procesia. Jej cieľom je uctenie si Svätého písma, preto pri nesení jednotlivých predmetov bude mať čestné miesto práve Biblia.

Hoci nižšie nájdete tip na štruktúru procesie, odporúčame vám pripraviť si ju so svojimi deťmi podľa ich a vašej kreativity, potrieb a možností vašej rodiny. Dôležité je dohliadnuť, aby forma neskryla podstatu a tou je tu oslava a uctenie si živého Božieho slova vo Svätom písme.

Otázky, ktoré vám môžu pomôcť zorganizovať procesiu spolu s deťmi:

 

 • Ako si môžeme uctiť Sväté písmo doma?
 • Čo (všetko) sa dá niesť v procesii? Čo by si chcel niesť v procesii?
 • Kde začneme procesiu? Kadiaľ povedie procesia?
 • Akú pieseň budeme spievať?
 • Ktorú časť Svätého písma si prečítame po procesii?
 • Akú pieseň si zaspievame na záver?

 

 

Návrh štruktúry procesie

Po krátkom uvažovaní o Svätom písme a tajomstve Boha sa všetci členovia rodiny, ktorí sa tohto uvedenia zúčastňujú, postavia a dohodnú sa, kto bude počas procesie niesť Bibliu a ostatné predmety z modlitebného kútika, napríklad:

 

 • vankúšik alebo stojan pod Bibliu
 • obrus v liturgickej farbe
 • sviečku, ktorú zapálite po uložení do kútika
 • sošku, ikonu alebo obraz Dobrého pastiera, Matky s Dieťaťom alebo Svätej rodiny
 • modlitebnú kartu, ktorú si deti vyberú alebo vyrobia
 • kvety.

Dohodnite si trasu procesie a pieseň, ktorú budete spievať. Odporúčame slová žalmu: “Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.” (Ž 119,105). A procesia môže začať.

 

Procesiu ukončite v modlitebnom kútiku, kde uložte predmety, ktoré ste niesli. Nakoniec slávnostne položte aj Bibliu na pripravený stojan alebo vankúšik. Zapáľte sviečku a dôstojne prečítajte niektorý z nasledujúcich veršov:

 

 • “Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.” Žalm 119,105
 • “S radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár” Žalm 100, 2b
 • “Pán je môj pastier nič mi nechýba” Žalm 23,1

Meditujte v tichu tieto slová, po krátkej chvíli pozvite deti k modlitbe slovami: “Je niečo v našom srdci, čo chceme povedať Ježišovi? Teraz sme tu všetci spolu v Jeho mene, môžeme mu povedať, čo nosíme v našich srdciach.”

Opäť pripomíname, že modlitba detí je celkom iná ako modlitba dospelých. Nečakajte veľkú štruktúru alebo dlhé vetné konštrukcie. Nechajte deti otvárať svoje srdcia Bohu v ich tempe a štýle, nechajte ich byť pri Bohu. Slávnosť môžete ukončiť piesňou (napríklad:
Ty si mi radosť dal”).

Po procesii a modlitbe alebo aj v najbližších dňoch pozvite deti, aby znovu prežili procesiu a uctenie Božieho slova cez kresbu, tvorbu  modlitebnej karty či piesne. Staršie deti, ktoré vedia písať, si s vašou pomocou môžu nájsť verš zo žalmu alebo niektorý z Ježišových výrokov, ktorý ich najviac oslovuje a prepísať si ho.

 

Dovoľte nám na záver ešte pár dôležitých poznámok:
Aj s najmenšími deťmi používame “normálne” Sväté písmo. Zameriavame sa na čítanie Evanjelií a vybraných častí zo Žalmov. Príbehy Starého zákona nechávame na neskôr, keď sú deti vo veku 9 a viac rokov a sú schopné vnímať Starý zákon v kontexte Zmluvy, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom. V skoršom veku môže Starý zákon dieťa vnímať len ako súbor rozprávkových príbehov bez pochopenia odkazov na Mesiáša Ježiša Krista a plánu dejín spásy.
Vyhýbame sa tiež používaniu detských Biblií. Dieťa je v útlom detstve zamerané na podstatu. Preto je dôležité predkladať mu skutočné Božie slovo a nie prerozprávané verzie. Toto Slovo v jeho vnútri pôsobí a dieťa nepotrebuje naše vysvetlenia. Našou úlohou je dieťaťu text prečítať a dať mu priestor na stíšenie. Skúsme prijať túto úlohu sprievodcov s pokorou a uvedomením si, že aj keď sa nám zdá, že sa nič nedeje, semienko je zasiate a rastie v skrytosti.

Povzbudzujeme Vás k pravidelnému čítaniu Božieho slova spolu s deťmi. Pokojne sa vracajte k tým istým častiam. Takéto opakované čítanie vybraných pasáží majú deti veľmi rady a aj k nám dospelým Božie slovo, ak ho počúvame s otvoreným srdcom, vždy nanovo prehovára.

Mária Sroková, Lenka Bene

Zdroj: https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/Enthronement-of-the-Bible-at-Home-Covid-19.pdf

Zamyslenie – Modlitba sv. Františka z Assisi
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5)
Prečítajte si
Zamyslenie – Dobro
Drahí priatelia z komunity katechéz Dobrého pastiera, v týchto časoch,…