Akú tvár Boha deti potrebujú?

Ak hľadáme cestu ako viesť svoje malé deti k živému vzťahu s Bohom, pravdepodobne sa snažíme o ich účasť na bohoslužbách, na modlitbe v rodine, predstavujeme im základné modlitebné formuly, zoznamujeme ich s morálnymi pravidlami… No možno sa občas sami seba pýtame, či to stačí. Dôležitejšie je však pýtať sa: Čo konkrétne chceme deťom v náboženskej oblasti odovzdať? Čo deti v ranom detstve skutočne oslovuje? V nasledujúcom texte sa zaoberáme náboženskou formáciou dieťaťa v ranom detstve, čo znamená približne vek od 3 do 6 rokov. Vychádzame z metodológie Katechéz Dobrého pastiera, ktorých zakladateľky takmer päťdesiat rokov pozorovali deti v rôznych kultúrach a sociálnych prostrediach a vypracovali pre ne tento program náboženskej výchovy.

Čo chceme deťom odovzdať?

Ide nám primárne o odovzdávanie rituálov a morálnych pravidiel, ktoré sa sami snažíme dodržiavať, alebo rozumieme pod pojmom náboženskej výchovy oveľa viac? Cirkev nás učí, že súčasťou živej viery je osobný vzťah s Bohom. Deti už v rannom detstve môžeme vovádzať do takéhoto vzťahu. Vieme im umožniť prežiť hlbokú a pokojnú radosť, ktorú prináša poznanie bezpodmienečnej Božej lásky. Láska by predsa mala byť základom aj nášho náboženského života. Umožniť dieťaťu v ranom detstve zaľúbiť sa do Boha znamená pomôcť mu vytvoriť si pevný a hlboký základ pre ďalšie obdobie jeho života. Na ňom môže neskôr stáť orientácia celej osoby, čiže postoje, konanie aj morálka.

Dieťa v ranom detstve

Vedieť, na čo je dieťa v náboženskej oblasti obzvlášť vnímavé, je veľmi dôležité. Ak totiž nevieme, čo deti v danom období potrebujú, je tu riziko, že to, čo im hovoríme, bude na jednej úrovni, a to, čo skutočne počujú, na druhej. Vyslovené slová a počúvajúce uši sa nestretnú. Medzi životne dôležité potreby dieťaťa do šesť rokov patrí hlavne zažívať láskyplný vzťah a ochrannú lásku. Ak deťom pomôžeme priblížiť sa k Bohu ako Láske, ktorá tieto ich potreby prirodzene napĺňa, sú schopné hlbokej radosti. Tešia sa z Božej prítomnosti a dokážu sa jej úplne odovzdať. Pre dieťa v tomto veku je tiež úplne prirodzené prežívať vzťahy veľmi otvorene, bez ich posudzovania a hodnotenia. Preto sa vzťah s Bohom vytvára s ľahkosťou a bez predsudkov a dieťa je otvorené radosti, ktorá z neho vyplýva.

Radosť zo stretnutia s Bohom

Už viackrát sme spomenuli, že deťom prináša stretnutie s Bohom radosť. O akej radosti to hovoríme? Deti majú radosť z mnohých vecí, no nejde vždy o rovnakú kvalitu radosti. Radosť jedného druhu je skôr stavom „emocionálneho vzrušenia“ a často vedie k nervozite, únave či podráždenosti. Radosť, ktorú cítia, keď sa priblížia k Bohu, im prináša pokoj a uvoľnenie. Je to ako reakcia niekoho, kto našiel životodarné miesto, a nechce z neho odísť. Je to radosť, ktorá deti úplne pohlcuje. Takýto zážitok hlbokej radosti je pre dieťa v ranom detstve tak podstatnou udalosťou, že sa na ňu vo svojom živote spontánne odkazuje aj po rokoch.

Ako deťom ukazovať láskavú Božiu tvár?

V tomto veku je vovádzanie detí do vzťahu s Bohom primárne zodpovednosťou rodičov. Ako sme si už povedali, dieťa do šesť rokov najviac potrebuje napĺňať emocionálne potreby bezpodmienečnej a ochrannej lásky. Nech sa však akokoľvek snažíme, naša láska vždy narazí na našu ľudskú prirodzenosť a nikdy nepokryje hĺbku tejto potreby. Úplne ju dokáže naplniť iba Boh. Preto je našou hlavnou úlohou, pomôcť dieťaťu nadviazať s Ním vzťah. Pozrime sa na naše deti ako na bytosti, ktoré sú schopné hlbokého láskyplného vzťahu s Bohom. Cez čítanie podobenstva o Dobrom pastierovi (Jn 10, 3b-5, 10b-11, 14-16) môžeme deťom predstaviť Ježiša, ktorému záleží na každej jednej ovečke, pozná ju a volá ju po mene. Dáva jej tie najlepšie veci. Deťom nevysvetľujeme, kto sú ovce, len s nimi žasneme nad takým Dobrým pastierom, nad jeho láskou ku každej ovci. Deti samé časom prídu na to, že ovce sme vlastne my. Dajme deťom priestor a čas, aby si mohli zvnútorniť lásku Dobrého pastiera a odpovedať na ňu spontánnou modlitbou. Berme do úvahy, že prežívanie viery v tomto veku je rozjímavé a často sa prejavuje tichom. Modlitba dieťaťa sa líši od modlitby dospelého a viac o nej a spôsoboch ako ju rozvíjať nájdete v našich predchádzajúcich blogoch.  Medzi Bohom a dieťaťom existuje tajomné puto – Boh túži po dieťati a dieťa túži po Bohu. Úlohou nás dospelých je pomôcť deťom vstúpiť na cestu približovania sa k Bohu a sprevádzať ich na nej. Prajeme vám, aby sa toto spoločné kráčanie stalo požehnaním pre celú vašu rodinu. Autor: Lenka Bene, Mária Dzurillová, Mária Sroková Zdroje: Sofia Cavelletti: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3-6 rokov Gianna Gobbi: Počuvánie Boha spolu s deťmi The Good Shepherd and the Child: A Joyful Journey

Aby prvé sväté prijímanie nebolo len formalitou​
“Miesto, kde si Boh a dieťa povedia o vzájomnej láske” – Rozhovor s manželmi Sojakovcami
Prečítajte si