KDP medzi nami: Átrium vo farnosti Svätého Mikuláša na Sliači

Átrium na Sliači vzniklo v septembri tohto roka a nachádza sa v pastoračnom centre Fatima v miestnej farnosti. O ceste za vznikom átria a o svojich začiatkoch práce s deťmi nám porozprávala vedúca átria Janka spolu s Terezkou. Janka svoju službu deťom začala už pred pár rokmi a na podnet miestneho kňaza, sa rozhodla absolvovať kurz KDP a začať pracovať s touto metódou. Spolu s  Terezkou, ktorej v srdci tiež horela túžba pre túto službu, začali sprevádzať detí v átriu v ich farnosti. 

„Čím viac som sa dostávala do hĺbky KDP, tým viac som túžila pracovať s deťmi v átriu“

Janka sa s nami podelila o príbeh, ktorý stojí za vznikom ich átria: „Prvý podnet na vznik átria v našej farnosti prišiel od nášho kňaza, ktorý nám odporučil zúčastniť sa certifikovaného kurzu Katechéz Dobrého pastiera. Keďže som v tom období už pracovala s deťmi vo farnosti, po absolvovaní kurzu som sa touto metódou inšpirovala a začala som s ňou pracovať s našimi deťmi. Čím viac som sa dostávala do hĺbky KDP, tým viac som túžila, aby sme ju nevyužívali len ako inšpiráciu, ale, aby sme mohli s deťmi pracovať komplexne v plnohodnotne zariadenom átriu. Priestor na vznik átria nám poskytol náš kňaz. Hoci spočiatku bolo náročné rozhodnúť sa, ktoré miesto v rámci pastoračného centra môžeme začať využívať na tento účel, nakoniec sme predsa len našli menšiu miestnosť. Pri príprave materiálu nám pomáhali aj ostatní farníci, Benediktíni a tiež náš kňaz.” Do príprav átria bola zapojená aj Terezka, pre ktorú to bol na začiatku iba malý sen, o tom, aby v ich farnosti bolo átrium. Postupne sa tento sen stal skutočnosťou. O svojej ceste za spoznávaním Katechéz Dobrého pastiera hovorí: „Poznala som KDP ešte zo vzdelávania s Katkou Brezovou. V roku 2019 začal môj 5 ročný syn navštevovať átrium v neďalekej Banskej Bystrici. V našej farnosti v tom čase vyslovil náš kňaz túžbu, aby vzniklo átrium aj u nás. Po stretnutí s Jankou, ktorej v srdci horela tiež takáto túžba, som sa rozhodla prihlásiť spolu s ňou na certifikovaný kurz. Ostatné sme už vložili do Božích rúk a On konal.”

Rodičia vznik átria s radosťou privítali

Keďže v našej farnosti je čoraz viac mladých rodín, narastá potreba vytvoriť program práve pre deti vo veku do šesť rokov. Preto aj rodičia vznik átriá s radosťou privítali. Deti sú rozdelené do troch skupín a každá skupina sa stretáva raz do týždňa. Deti sú vo veku od 3 do 5 rokov.

Pôsobenie v átriu ma obohatilo o schopnosť spomaliť a žasnúť nad bohatstvom a hĺbkou Božieho slova

„Tak ako obohacuje čas strávený v átriu deti, prináša aj nám, sprevádzajúcim, prehĺbenie nášho duchovného života. Spolu s deťmi môžeme prenikať do hĺbky tém, ktorým sa v átriu venujeme. Pomáha nám to byť viac prítomnými, viac porozumieť liturgii, plnšie prežívať slávnosti, spomaliť sa a žasnúť nad bohatstvom a hĺbkou Božieho slova. Tiež nám dávajú príležitosť zastaviť sa, vnímať prítomný okamih a s úžasom pozorovať prácu detí. Je to pre nás výzva, za ktorú sme veľmi vďačné”, zdôverili sa Janka s Terezkou.

„Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku… (Mt 13,31)

Jankinmu srdcu sú najbližšie Podobenstvá o Božom kráľovstve, zvlášť podobenstvo o Horčičnom semienku. „V tomto podobenstve ma oslovuje obraz Božieho kráľovstva ako tajomstva životnej sily. Táto sila dáva zasiatemu semienku život a ono postupne narastá, až z niečoho tak nepatrného ako je horčičné zrnko, narastie niečo tak veľké, ako je strom, ktorý nás úplne presiahne a zároveň, už nežije sám pre seba, ale dáva priestor pre život aj iným. Pre mňa je silné uvedomenie si toho, že táto životná sila je darom a je všade okolo nás, vrátane nás. Obraz rastúceho stromu sa tak premieta v našom živote.” Pre Terezku je blízke obdobie adventu a témy, ktoré sa práve v tomto období s deťmi preberajú: „Teším sa ako budeme toto radostné obdobie očakávania prežívať spolu s deťmi v našom átriu.”

„Ja som taký šťastný, že som mohol teraz Ježišovi v mojej modlitbe všetko povedať…“

Deti vedia nás dospelých často prekvapiť svojim hlbokým duchovným životom a prežívaním svojej viery. Citlivosť detí na tajomstvá, ktoré sú vo Svätom Písme, objavila aj Janka: „Počas mojej predchádzajúcej služby s deťmi som si uvedomila, že mojím prílišným vysvetľovaním, im podsúvam moje myšlienky a interpretácie. Preto som sa po absolvovaní kurzu, začala namiesto vysvetľovania, spolu s deťmi zamýšľať nad meditatívnymi otázkami a divila som sa nad ich odpoveďami. Ukázali aké sú vnímané, tvorivé a bystré.” Terezka sa pripája: „Prekvapuje ma ako sa deti dokážu modliť s veľkou radosťou a cítia sa pri nej šťastné. Timurko (6 rokov), ktorý je zvyčajne tichší a pri záverečnej modlitbe sa zvyčajne nemodlí nahlas, prišiel do modlitebného kútika, zopäl ruky do modlitby a v tichosti sa modlil. Po skončení si spokojný sadol na koberec a povedal: „Ja som taký šťastný,“ a pokračoval: „Ja som taký šťastný, že som mohol teraz Ježišovi v tej modlitbe všetko povedať.“

S deťmi sa začíname pripravovať na príchod Svetla – Ježiša

Práve sme vstúpili do adventného obdobia, v ktorom sa začíname spolu s deťmi pripravovať na príchod Svetla aj v našich átriach. Toto obdobie v átriu začali slávnostnou výmenou obrusu. Pri nej deti zaujímalo, prečo sa práve teraz mení obrus. Jeden chlapec pohotovo vytiahol fialový ornát a povedal: „Určite to spolu súvisí.“

Materiál umožňuje katechétovi, aby zaujal svoje „miesto“ ako „neužitočný služobník“ (bod 21 v Charakteristikách Katechéz Dobrého Pastiera, 32 spájajúcich bodov)

Dôležitou súčasťou sprevádzania detí je aj naše prehlbovanie vedomostí. Z odborných textov a publikácií sme prijali za svoje myšlienky, ktoré sú povzbudením a ktoré nás môžu viesť a usmerňovať počas sprevádzania. „Pre mňa je veľmi oslobodzujúca myšlienka zachytená v 21. bode v Charakteristikách Katechéz Dobrého pastiera, ktorý hovorí o tom, že katechéta má zaujať miesto „neužitočného služobníka“, pretože má síce naplniť svoje poslanie, ale jediným Učiteľom je Kristus. „V tomto čase, keď je veľký dôraz kladený na výkon, je veľkou úľavou, že tu sa môžeme naplno spoľahnúť, že to, čo sa v átriu odohráva je Božie dielo, že to naozaj nezáleží od nás, že to nemáme v našich rukách,” hovorí Janka.

Boh si vyberá tých najmenších, na to, aby šíril svoje dielo

Certifikované kurzy, ktorých sa zúčastnili majú svoju špecifickú atmosféru. Okrem vzdelávania je tam priestor aj na tvorbu vzťahov či výrobu materiálov. „Počas kurzu ma viackrát oslovilo pri meditácií nad vybranými biblickými textami aj počas vzájomných prezentácií katechéz, že Boh si vyberá tých najmenších na to, aby šíril svoje dielo. Taktiež ma veľmi oslovilo s akou ochotou a srdečnosťou nám dievčatá z občianskeho združenia na kurzoch pomáhajú a prijímajú nás takých, akí sme,” hovorí Janka.  Terezka sa s nami tiež podelila o svoje dojmy z kurzu: „Čas strávený na kurzoch bol časom radostných duchovných cvičení. Oddýchla som si po fyzickej aj duchovnej stránke. Dokonca som mala možnosť si vyrobiť hradby Jeruzalema. Nedúfala som v to, pretože na manuálnu prácu nie som zdatná. Tu som sa uistila v tom, že Pán Boh dokáže veľké veci so svojimi služobníkmi.”

Ďalším naším snom je vznik átriá pre vekovú úroveň 6-9 rokov

Mali by veľkú radosť, keby sa  podarilo átrium vo farnosti ďalej rozvíjať a doplniť ho o ďalšiu úroveň pre deti vo veku 6-9 rokov, aby si udržali kontakt s deťmi a mohli s nimi pracovať aj naďalej.

Dielo KDP prináša veľa požehnania pre deti, ich rodiny a pre všetkých zúčastnených

“Veľmi by sme priali dielu KDP na Slovensku, nech ďalej rastie a prehlbuje sa lebo prináša veľa požehnania nielen pre deti a ich rodiny, ale aj pre nás všetkých, ktorí prichádzame do kontaktu s Katechézami Dobrého pastiera a s ľuďmi, ktorí ich šíria,” zakončujú spoločne Janka a Terezka z átria na Sliači.

Miesto: Farnosť Svätého Mikuláša na Sliači
Rok vzniku: 2022
Vedúci a asistenti: Terézia Repáňová, Jana Gamcová, Lenka Lišková
Počet detí: 14
Počet skupiniek: 3
Vekové rozhranie: 3 – 5
Počet stretnutí za týždeň: 3
Skutočné čaro Vianoc
Ako prežiť advent v rodine
Prečítajte si