Vovádzanie dieťaťa do liturgie (3) – Gestá

Pri Poslednej večeri Ježiš predpovedal udalosti nasledujúcich dní, keď dal svoj život za svoje ovce, slávne zmŕtvychvstal, a tak zvíťazil nad smrťou. Tento veľký dar nového života v Ňom dostávame v krste a vzrastá v nás prijímaním Eucharistie. Eucharistia je najväčší dar, je to neustála prítomnosť zmŕtvychvstalého Dobrého pastiera uprostred jeho stáda. Sme pozvaní tento veľký dar rozpoznať, prijať ho, tešiť sa z neho, a potom naň odpovedať v láske a radosti. 

V sérii blogov o vovádzaní dieťaťa do liturgie sme sa už venovali Dobrému pastierovi, ktorý nás volá na osobitné miesto, kde sa nám dáva on sám a hovorili sme viac aj o prvej časti sv. omše – Liturgii Slova. V tejto záverečnej časti sa sústredíme viac na druhú časť sv. omše – na Liturgiu Eucharistie.

Pozvanie byť Božími spolupracovníkmi

Nám ľudským bytostiam Boh zveril celé stvorenie, aby sme ho užívali, starali sa oň a premieňali ho tak, aby sa priblížilo tej plnosti, pre ktorú bolo vytvorené. 
Prácou našej mysle a našich rúk napomáhame plnosti, pre ktorú bolo všetko stvorené. A tak sa drevo, kameň, nerastné rudy, vzácne kovy, včelí vosk, ľan a mnoho iného pod našimi rukami premieňajú na predmety slúžiace na uctievanie Boha. Tak dosahujú novú plnosť a naše myslenie, tvorenie, naša práca a celé naše životy sa takto stávajú uctievaním Boha.
Spoluprácou s celým stvorením  – pôdou, počasím, semienkami rastlín, nástrojmi, ktoré človek vymyslel a vytvoril- sa úroda hrozna stáva vínom a úroda pšenice chlebom. Tieto dary prinášame na oltár. Spolu s nimi tam však môžeme priniesť aj všetko, čím žijeme. Zjednocovať naše každodenné zápasy, ťažkosti a trápenia, ale aj radosti a okamihy šťastia a pokoja s tými, ktoré zažíval Ježiš a ktorých bol svedkom v ľuďoch okolo seba.  

Ktoré gestá sv. omše predstaviť deťom?

Slávenie Eucharistie je plné gest a symbolov, ktoré sú zdrojom neustáleho objavovania a hlbšieho ponárania sa do sláveného Tajomstva. 
Ak chceme, aby si naše deti vybudovali k sláveniu Eucharistie hlboký vzťah, je potrebné, aby sme im najskôr jeho časti  priblížili primerane ich veku. 

Príprava kalicha

Hneď po prinesení darov na oltár, kňaz nalieva víno do kalicha a pridáva pár kvapiek vody. Tá sa s vínom úplne spojí. Nie je možné ich viac oddeliť. Víno symbolizuje Božiu lásku, Ježiša – Dobrého pastiera. Kvapky vody sme my. Čo nám to hovorí o našom spojení s Ježišom?

Epikléza (prosba o zoslanie Ducha Svätého)

Tesne pred slovami premenenia, vtedy, keď si na znak úcty kľakáme, kňaz gestom rúk pohybujúcich sa zhora nadol prosí Ducha Svätého, aby prišiel do chleba a vína a premenil ich na telo a Krv Dobrého pastiera. Všimnime si pohyb, ide zhora dolu, prosíme Boha, aby zoslal svojho Ducha do darov, ktoré sme priniesli.

Slová premenenia

Pri premenení počúvame Ježišove slová, ktorými premieňa chlieb a víno na svoje Telo a Krv, a tak nám dáva seba samého.

Vyznanie tajomstva viery

Spoznanie tohto daru nás pohýna potvrdiť to, že veríme, že Ježiš je tu, zvíťazil nad smrťou a slávením Eucharistie sa spájame s Ním v tomto veľkom tajomstve. Vyjadrujeme to slovami Tajomstva viery. 

Smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš k sláve.

Doxológia (vzdávanie vďaky a chvály)

Modlitbe Otče náš predchádza gesto,keď kňaz dvíha premenený Chlieb a Víno hore, aj my všetci spolu s ním ponúkame Bohu najväčší dar, ktorý nám dal – prostredníctvom pár kvapiek vody sme jeho súčasťou. Zároveň zdvihnuté ruky spolu so slovami vďaky vyjadrujú našu veľkú vďačnosť a chválu Boha. Za čo všetko sme vďační? Čo napĺňa naše dni? Aká veľká chvála patrí Bohu?

Gesto pokoja

Vzájomne sa pozdravujeme a prajeme si pokoj a bratskú lásku. Je tento pokoj prichádzajúci z prítomnosti Dobrého pastiera len medzi nami na sv. omši? Môžeme ho šíriť aj ďalej, medzi všetkých ľudí? Ako to môžeme urobiť?

Lámanie chleba 

Eucharistia je dar, ktorý nám je daný, aby ľudí zjednotil s Bohom, nebo so zemou. Kňaz láme chlieb a delí medzi tých ktorí sú pripravení a môžu ho prijať. Prijímajúci sú dokonale zjednotení s Ježišom, s Tým, ktorý je “všetko vo všetkom” v Eucharistii.

Ako na to s deťmi

O uvedených častiach liturgie Eucharistie sa s deťmi rozprávame doma pred sv. omšou. Krátko ich predstavíme, ukážeme obrázok a spolu s deťmi sa zamýšľame nad ich hĺbkou a žasneme nad ich krásou. Naším cieľom nie je jasne a presne vysvetliť deťom teologickú hĺbku a text liturgickej modlitby tohto gesta. 

Menšie deti do 6 rokov

Deti do 6 rokov upriamujeme na nádheru a plnosť daru, ktorý nám Boh dáva. Spolu s nimi sa radujeme z prítomnosti Dobrého pastiera v chlebe a víne. 
Gestá sú pre menšie deti obzvlášť zaujímavým prvkom. Pohyb púta ich pozornosť a často ho chcú napodobniť. Deti upriamujeme na podstatu jednotlivých gest:

Čo symbolizujú? Čo nám predstavujú? Odkiaľ a kam smerujú?

Keď ich už poznajú, ľahšie sa im na ne sústredí počas sv. omše. Často ich sami rozoznajú a vrátia sa k uvažovaniu nad nimi. 
Počas sv. omše gestá nekomentujeme, môžeme len pár tichými slovami na ne zamerať pozornosť dieťaťa, ak vidíme, že ich nezaznamenalo.
Menším deťom v postupne z vyššie uvedených gest predstavíme gesto prípravy kalicha, gesto prosby o zoslanie Ducha Svätého (epiklézy), gesto vďaky a chvály (doxológie) a gesto pokoja. 
Gestá nepredstavujeme všetky naraz, postupne napríklad  každý týždeň predstavíme jedno a pozveme deti, aby si ho viac všimli počas sv. omše. Následne sa môžeme ku gestu vrátiť – porozprávať sa s deťmi, či si ho všimli, na čo pritom mysleli, čo znamená. Keď kladieme otázky, máme stále na mysli, že nejde o kontrolu zapamätaných vedomostí, ale o to, aby sme sa spolu prehlbovali do daného gesta a žasli nad jeho významom a Božou dobrotou.

Väčšie deti

So staršími deťmi postupujeme podobne. Prezentujeme im všetky vyššie uvedené gestá, ale rovnako ako pri menších deťoch postupne po jednom. Takto máme možnosť zamerať sa hlbšie na dané gesto. Samotný pohyb nie je už pre nich takým zaujímavým prvkom ako pre menšie deti, ich pozornosť teda viac sústredíme na význam smerovania pohybu a na slová, ktoré pri každom geste kňaz hovorí a na našu odpoveď. Uvažujeme nad nádherou daru, ktorý nám Boh dáva, ale aj nad našimi vlastnými životmi, ktoré prinášame na oltár ako dar. Čo prežívam? Aké sú moje vzťahy s inými? Čo prinášam ako odpoveď Bohu na jeho dary?

Keď už všetky gestá deti poznajú, môžeme ich pozvať k syntéze – spojeniu všetkých častí tak, ako sa to deje pri sv. omši. To nás vedie k hlbšiemu premýšľaniu nad darom Eucharistie a našou odpoveďou naň.

V rodine sa spolu môžeme zamyslieť aj nad tým, aké „dary“ môžeme pripraviť a dať na oltár budúcu nedeľu. Možno je to niečo, čím žijeme v tieto dni. Možno je to chvála a vďaka za nádherné dary, ktoré nám dáva Boh cez svoje stvorenie a práve teraz sa nás viac dotýkajú. Deti sa k tomuto premýšľaniu môžu pripojiť kresbou alebo napísaním si toho, čo chcú priniesť na oltár, podobne ako kňaz, ktorý obetuje chlieb a víno – „prácu ľudských rúk.“ 

Prajeme vám hlboké a radostné prežívanie sv. omše spolu s vašimi deťmi. Nech slávenie Eucharistie premieňa naše životy a približuje ich ku Kristovi!
Autor: OZ Átrium Dobrého pastiera – Lenka Bene, Mária Sroková

Sofia Cavalletti: Living Liturgy

https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/The-Mass-and-the-Elementary-Child_10-2020.pdf

https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/The-Holy-Eucharist-and-the-Elementary-Child_10-2020.pdf

Moja cesta s Katechézami Dobrého pastiera
Vovádzanie dieťaťa do liturgie (2) – Božie Slovo
Prečítajte si

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.