Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (3) – Veľkonočný špeciál

Dnes by sme radi do modlitebného kútika pozvali samotné dieťa. V tejto časti nájdete praktický návod na modlitbu s dieťaťom, ako aj na jednoduché a radostné slávenie obradu svetla z veľkonočnej vigílie.

Modlitba v modlitebnom kútiku

V predchádzajúcich častiach ste sa dozvedeli viac o tom, ako si pripraviť modlitebný kútik doma a akú úlohu zohráva modlitba v duchovnom prežívaní dieťaťa.

Dnes by sme radi do modlitebného kútika pozvali samotné dieťa. Na začiatku odporúčame dieťa do modlitebného kútika uviesť – tak ako do každého nového prostredia. To znamená predstaviť mu, čo to konkrétne modlitebný kútik je a čo sa tam nachádza. Aj tu, rovnako ako pri zariaďovaní modlitebného kútika, platí pravidlo, že menej je viac. Pri predstavovaní použime radšej menej slov.

Môžeme povedať napríklad toto:

 

 • Dnes sa budeme modliť tu, v modlitebnom kútiku.
 • Máme tu Sväté písmo, cez ktoré k nám Boh hovorí.
 • Máme tu aj obraz Ježiša s deťmi (sochu Dobrého pastiera, či Panny Márie s malým Ježišom, alebo ikonu).
 • Zapálime si aj sviečku. Jej svetlo nám pripomína Ježiša, ktorý je Svetlo sveta.
 • Môžeme tu v tichu alebo nahlas hovoriť Bohu, čo nosíme v srdci.

Skôr ako prejdeme k samotnej modlitbe, je dobré pripraviť si postoj nielen ducha, ale aj tela. Ten by mal odrážať dôstojnosť, ktorá modlitbe prináleží. Môžeme sedieť alebo kľačať. Nezabúdajme, že deti kopírujú náš postoj, preto sa naň viac sústreďme, robme pomalšie a výraznejšie pohyby. Aj keď sa to niekedy nezdá, deti žijú v oveľa pomalšom tempe ako dospelí.

Pokiaľ cítite, že vaše dieťa malo ťažký deň a nedokáže byť v pokoji, odporúčame začať ešte pred modlitbou tým, že si najskôr spolu s deťmi “upokojíme telo”.  Pokojne vezmite dieťa na chvíľu do náručia, aj tak mu môžete pomôcť fyzicky sa stíšiť.

Štruktúra modlitby môže byť nasledovná:

 

 1. Zapálenie sviečky
 2. Chvíľa ticha – my dospelí môžeme v duchu vzývať Ducha Svätého
 3. Modlitba slovami – najmä zo začiatku je dobré, aby sa rodičia začali modliť nahlas vlastnými slovami sami a dali tak príklad deťom; stačí z hĺbky srdca povedať: “Ďakujem ti Bože za dnešný deň.”
 4. Modlitba detí – deti sa niekedy pripoja a povedia svoju modlitbu, no niekedy zostanú celý čas ticho; rešpektujme to a zbytočne ticho nenarúšajme
 5. Ukončenie modlitby –  pokiaľ je deťom známy význam slova Amen, môže sa použiť toto slovo, alebo zaspievať refrén pre deti známej kresťanskej piesne

Ak sa modlíme s menšími deťmi, je dobré pomôcť im s budovaním slovnej zásoby, ktorú využijú na modlitbu. Môžete im ponúknuť konkrétne slová, a to tak, že namiesto času, kedy sa my aj oni modlia vlastnými slovami, prečítate verš žalmu, napríklad: “Pán je môj pastier, nič mi nechýba.”. Môžete použiť aj krátke zvolanie, napríklad: “Chvála tebe Pane!”. Slová odporúčame zopakovať viackrát nahlas spolu s dieťaťom, pričom je dobré dbať na pomalú a dôstojnú reč.

Časom, keď si dieťa zvykne na tento spôsob modlitby, sa môže pridať aj čítanie úryvku zo Svätého písma. Opäť je dôležité myslieť na rýchlosť čítania a dĺžku textu vhodnú pre dieťa. Je dobré čítať text dvakrát po sebe. Po vypočutí textu nie je vhodné pýtať sa detí na význam, ani vysvetľovať, či vyvodzovať morálne závery. Učiteľom je sám Boh, ktorý hovorí skrze svoje Slovo. Nie je potrebné stavať sa medzi Neho a dieťa. Úplne postačí, keď sa krátko detí opýtate, čo počuli, čo ich zaujalo. Pokiaľ sa dieťa samé na niečo spýta, alebo niečomu nerozumie, poskytnite stručné a jasné vysvetlenie.

Ako sme spomínali v predchádzajúcej časti, modlitba detí je veľmi odlišná od modlitby dospelých, a preto je dôležité naladiť sa na dieťa a jeho prežívanie. Toto sa nám môže podariť, keď začneme namiesto kontroly a očakávaní naše deti pozorovať. Pozorovanie nám pomôže určiť aj správny čas ukončenia modlitby. Nemal by byť príliš dlhý, aby dieťa nestratilo pozornosť, ale ani príliš krátky, hrozilo by, že dieťa nedostalo dostatočný čas sústrediť sa na Boha.

 

Modlitba ako slávenie

Je dobré, ak má občas modlitba s deťmi formu špeciálneho slávenia. Deťom takto ukazujeme bohatstvo foriem modlitby či oslavy Boha, ktoré nám Cirkev počas liturgického roka ponúka. Slávenia si spolu s deťmi môžeme pripraviť počas väčších sviatkov ako Vianoce, Veľká noc či sviatok zoslania Ducha Svätého.

Veľkonočná vigília – obrad svetla

V najbližších dňoch nás čaká prežívanie tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Malé deti, ktoré sú od prirodzenosti zamerané na podstatu, vedia obzvlášť ľahko preniknúť do hĺbky tohoto tajomstva. Pozývame vás preto skúsiť prežiť toto slávenie cez slávnosť obradu svetla aj s najmenšími deťmi. Slávnosť svetla je vlastne časť obradov liturgie veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu. Jej časti vychádzajú priamo z Rímskeho misála. Prežívaním takejto slávnosti doma sa pripájame k spoločenstvu celej Cirkvi.

Budete potrebovať:

 

 • biely obrus do modlitebného kútika
 • Sväté písmo
 • obraz zmŕtvychvstalého Krista (sošku, ikonu – čo máte doma)
 • vázičku s kvetmi alebo halúzkami na výzdobu modlitebného kútika
 • veľkonočnú sviecu – paškál – môžeme použiť väčšiu sviečku, na ktorú fixkou alebo farbou nakreslíme kríž, písmená alfa a omega a číslice aktuálneho roka
 • podložku na veľkonočnú sviecu do modlitebného kútika
 • kahanček alebo malú sviečku aj s podstavcom na stekanie vosku pre každého člena rodiny – kahanček môžeme dať menším deťom kvôli bezpečnosti do skleneného pohára
 • zápalky a zahášadlo

 

Odporúčame začať až keď je takmer tma alebo zatemniť priestor, aby deti vnímali nedostatok svetla. Jas svetla veľkonočnej sviece – symbolu vzkrieseného Krista, sa tak stáva pre ne pôsobivejším a radostnejším. Slávenie môžeme stručne uviesť:
“V túto noc Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Vykúpil nás a je to veľká radosť, ktorú teraz budeme sláviť. Ježišovo Svetlo prežiaruje celý svet. Aj my prijímame toto svetlo zmŕtvychvstalého Krista a chceme ho šíriť ďalej.”

Odporúčaná štruktúra jednoduchého slávenia:

 

 1. Požehnanie sviece
  Prechádzame prstom po symbole kríža, Alfy a Omegy a číslic 2020 a pritom čítame slová požehnania:
  “Kristus je ten istý včera i dnes, On je počiatok a Koniec, Alfa  i Omega, Pán času i večnosti, Jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov.”
 2. Zapálenie sviece
 3. Ohlasovanie svetla
  Trikrát zaspievame: “Kristus Svetlo sveta!” Zvyšok rodiny odpovedá: “Bohu vďaka!”
 4. Odovzdávanie svetla
  Prečítame: “Ježiš zomrel a je vzkriesený! On je svetlo! Volá nás, aby sme prišli a zdieľali toto svetlo.”
  Potom každému zapálime sviečku od paškálu a podáme mu ju so slovami: “[Meno], prijmi svetlo Krista.”
 5. Čítanie zo Svätého písma
  prečítame text o zmŕtvychvstaní zo Svätého písma: Mt 28, 1-7 alebo Mk 16, 1-7.
 6. Procesia so spevom
  Na úvod procesie môžeme povedať niečo ako: “Ježišovo svetlo žiari a nikdy nezhasne. Prinášajme aj my Jeho svetlo všade, kam pôjdeme.
  Počas procesie kráčame dôstojne za sebou alebo vo dvojiciach a spievame. Jeden rodič nesie veľkonočnú sviecu a ostatní za ním idú so svojimi sviečkami. Procesiu môžeme obohatiť o spev veľkonočnej piesne (napríklad On vstal zmŕtvychVstal, vstal z mŕtvychJežiš žijeJežiš je Víťaz) alebo slávnostného Aleluja.
 7. Ukončenie slávenia
  Vrátime sa do modlitebného kútika, položíme tam veľkonočnú sviecu aj malé sviečky a necháme chvíľu ticha pri Svetle. Slávenie môžeme zakončiť zaspievaním Aleluja!

Dovoľte nám povedať ešte pár slov o procesii. Procesia, o ktorej hovoríme vyššie, pozostáva z chôdze, radostného spevu a prípadne nesenia sviečky. Je to modlitba oslavy zmŕtvychvstalého Krista. Je to oslava nielen našim srdcom, ale i naším telom. Nechajme sa preniknúť touto radosťou, budeme tak pekným príkladom aj pre naše deti.

Keď máte doma staršie deti alebo miništrantov, ktorí obrad svetla poznajú, dá sa pripraviť aj dlhšie slávenie s vybranými textami z Rímskeho misála. Príklad takéhoto obradu nájdete na odkaze nižšie.

Domáca liturgia s deťmi – slávnosť svetla

Na veľkonočnú nedeľu alebo v pondelok môžete vyzvať deti, aby si nakreslili, čo zažili počas slávenia. Prácou rúk sa vnútorne stíšia a vrátia sa k radostnému zážitku z veľkonočnej vigílie.

 

Prajeme Vám, nech Vaše srdcia a mysle hlboko prenikne veľkonočná radosť: Veď Pán skutočne vstal z mŕtvych!

Lenka Bene, Mária Sroková

Zdroj: Sofia Cavalletti: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov, Lúč 2019.

Zamyslenie – Malosť a veľkosť
Zamyslenie od Patrizie a Francescy (4)
Prečítajte si