Na akú tvár Boha deti odpovedajú?

Ak deťom v ranom detstve pomôžeme tešiť sa z Boha, majú naozaj silný základ pre náboženský život a ich vnímanie Boha sa sotva niekedy zúži len na aspekt sudcu

V tejto časti série o náboženských potrebách a formácii dieťaťa sa budeme venovať otázke morálky vo formácii dieťaťa nielen v ranom detstve. Zakladateľka Katechéz Dobrého pastiera Sofia Cavalletti hovorí, že skôr než budeme od dieťaťa očakávať plody v oblasti morálky, čiže “poslúchanie” a konanie v súlade so stanovenými normami, potrebujeme mu dať čas a pomôcť mu, aby sa zakorenilo. To znamená, aby jeho morálne konanie malo hlboký a pevný kerygmatický základ. Čiže základ postavený na ohlasovaní a zažívaní Božej lásky, toho, že je tu Niekto, kto ma miluje, pozná ma po mene a záleží mu na mne. Ako hovorí: “Skôr, než mi morálna formácia povie, čo mám robiť, musí mi dať potrebný čas sa zamilovať – a to chce čas. Preto je nevyhnutné, aby katechézy začali prv, než nastane nevyhnutnosť formácie k správaniu, čiže okolo šiestich rokov.”

Skúsenosť hlbokej radosti z Boha a jeho lásky u dieťaťa v ranom detstve, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich blogoch, sú teda nepriamou morálnou prípravou. Veď morálka je z kresťanského pohľadu odpoveďou na Božiu lásku. Je to naša reakcia na stretnutie s Bohom a jeho láskou k nám a celému stvorenstvu. Toto stretnutie mení všetky rituály, ktoré dodržiavame a do ktorých postupne dieťa vovádzame. Dáva im hĺbku a zmysel a premieňa ich na neustály život s Bohom a život na jeho oslavu, ktorý sa stáva nevyhnutnou odpoveďou na jeho dar lásky k nám.

Dobrý pastier

Pre deti do 6 rokov je centrálnym bodom náboženskej formácie v Katechézach Dobrého pastiera podobenstvo o dobrom pastierovi. Dobrý pastier je kristologický obraz, ktorý má základné miesto v našej kresťanskej tradícii od obdobia katakomb až po dnešnú veľkonočnú liturgiu. Malé deti sa v Dobrom pastierovi stretávajú a prežívajú práve ochrannú a bezpodmienečnú lásku, ktorú tak veľmi potrebujú.
Pre staršie dieťa sa vízia lásky Dobrého pastiera rozširuje – už to nie je len láska, v ktorej Dobrý pastier dáva hojnejší život, ale láska schopná odpúšťať. Staršie dieťa zažíva rozšírený pocit radosti z poznania, že má lásku a podporu, aj keď je “vzdorovitou alebo stratenou ovcou”.
Dôraz je tiež kladený na aspekt, že každý z nás je tak veľmi cenný, že Dobrý pastier položí zaňho svoj život. Na rozdiel od nádenníka, ho ochráni pred vlkom a má moc svoj život položiť aj si ho vziať. Aké to je len dobré žiť v moci Dobrého pastiera, vo vzťahu s ním! Môžeme povedať, že istota lásky a hlbokej radosti z toho, že je milované, ktorú dieťa prežilo v ranom detstve, rastie spolu s ním a mení sa na istotu, že je milované a chránené aj napriek svojej nedostatočnosti a neschopnosti.

Deti od šesť rokov a morálka

Staršie deti (približne od šiestich rokov) sa začínajú intenzívne zaujímať o svet okolo seba, rozvíja sa ich analytická myseľ a ich intelekt, chcú veľa vedieť, je pre ne dôležité byť súčasťou skupiny rovesníkov a začínajú sa zaoberať aj tým, čo je dobré a čo zlé, čo je spravodlivé a nespravodlivé. Naše ohlasovanie v ranom detstve deťom pomáhalo vstúpiť do tajomstva, aký je Boh a aké bude Jeho kráľovstvo. Teraz prichádza čas, v ktorom sa spolu s nimi začíname pýtať: ako k Božiemu kráľovstvu dôjsť?
Deti v tomto veku sa zaujímajú o pravidlá. Rozumejú tomu, že ak poznajú pravidlá, dokážu sa vo svete orientovať a dobre žiť. Tým prvým, s ktorým deti v Katechézach Dobrého pastiera zoznamujeme je “zlaté pravidlo”.
Hovorí o láske k Bohu celou svojou osobou a láske k blížnemu ako sebe samému. Cezeň spoznávame, že je to láska, ktorá utvára a zveľaďuje svet a že láska k Bohu a všetkému jeho stvorenstvu má určovať aj náš život. Poznávaním Ježiša cez evanjeliá, zoznamovaním sa s jeho výrokmi a radami, s jeho prístupom k ľuďom sa toto základné pravidlo rozmieňa na jednotlivé konkrétnejšie pravidlá, s ktorými sa deti v átriu oboznamujú, premýšľajú o nich a prenášajú ich do vlastného života.

Čo môžem urobiť ako rodič?

S deťmi od približne šesť rokov je dôležité pokračovať v spoločnom čítaní Svätého písma, najmä evanjelií. Čítame Slovo, ktoré sa dotýka nielen sŕdc našich detí ale aj nás. Uvedomujeme si svoju rolu sprievodcu. Nie sme tí, ktorí deťom vysvetľujú a poúčajú ich. Citlivo a slobodne s nimi vedieme dialóg nad Ježišovými podobenstvami, všímame si Ježišove postoje k ľuďom, jeho výroky o tom, ako žiť dobrý život. Božie slovo nechávame v deťoch pôsobiť a rásť bez toho, aby sme chceli tento rast kontrolovať, alebo sa stavať medzi dieťa a Boha.
S deťmi môžeme premýšľať nad tým, ktorých oblastí nášho bežného života sa dotýka prečítaný Ježišov výrok o dobrom živote alebo prečítané podobenstvo. Čo nás učí o situácii, v ktorej sme, alebo ktorú sme zažili. Čo na základe Ježišových slov môžeme urobiť nabudúce, keď sa v takej situácii ocitneme. Ani pri týchto rozhovoroch nezabúdajme, že našim cieľom nie je poukázať na to, kde naše deti neurobili to, čo mali, alebo sa zachovali nesprávne.
Postupne deťom pomáhame porozumieť pravidlám (napr. aj Desatoru) cez Ježišove výroky a jeho konanie. My sami sa môžeme skúsiť pozrieť na normy a pravidlá nie ako na niečo, čo nás obmedzuje, ale ako na to, čo nám pomáha žiť dobrý život s Bohom a v spoločenstve s ostatnými ľuďmi, ako na niečo, čo nám pomáha budovať Božie kráľovstvo. K tomuto pohľadu môžeme viesť aj deti.

Sofia Cavalletti hovorí, že pri uvádzaní akýchkoľvek noriem do života sa musia pre nás najskôr stať príťažlivými tak, že si ich zamilujeme a túžime ich napĺňať. Až potom prichádza ich porovnávanie s realitou nášho života a neustále túžba po ich dosahovaní.

Autor: Lenka Bene, Mária Dzurillová, Mária Sroková

Zdroje:
Sofia Cavelletti: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3-6 rokov
​Sofia Cavelletti: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 6-12 rokov
Gianna Gobbi: Počuvánie Boha spolu s deťmi
The Good Shepherd and the Child: A Joyful Journey

Veľká noc pre malé deti
Pripravte sa spolu s deťmi na Vianoce!
Prečítajte si